Cổng thông tin điện tử xã Đông Kết
Huyện Khoái Châu
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ ĐÔNG KẾT LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2024-2029
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ ĐÔNG KẾT LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2024-2029

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ ĐÔNG KẾT LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2024-2029

Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thực hiện sự chỉ đạo của UBMTTQVN các cấp, TT Đảng ủy; Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đông Kết lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2024 Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đông Kết lần thứ XIII diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đang nỗ lực thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thứ XXVI đề ra..

 
 Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ  Lần thứ XIII - Nhiệm kỳ 2024-2029

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công - nông trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 Đ/c Vương Minh Thuận - Huyện ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ huyên Khoái Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội
 Đ/c  Đỗ Thị Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đông Kết tăng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Kết lần thứ XIII nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

 


Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Kết lần thứ XIII, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc xã Đông Kết trong nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đông Kết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận xã đã xây dựng chương trình hành động, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn Nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội,... theo các trọng tâm, chủ đề, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chính quyền xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền, phổ biến các phong trào, các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Công tác đăng ký xây dựng, giữ vững gia đình văn hóa, làng văn hóa, bình xét suy tôn gia đình văn hóa ngày càng được chú trọng. Đến nay 3/3 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2023 đạt 92% 5/5 thôn có hệ thống loa đài, và có hương ước, quy ước, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã năm 2023 còn 0,65%.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ các loại quỹ như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ủng hộ làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên....

+ Năm 2019, số tiền vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, được 111.902.000 vượt 559% so với chỉ tiêu huyện giao (20.000.000đ).

+ Năm 2023, số tiền vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, được 49.852.000đ vượt 249% so với chỉ tiêu huyện giao (20.000.000đ).

Tổng số tiền Vì người nghèotrong nhiệm kỳ qua là 216.044.000đ, trong đó quỹ tồn từ năm trước 104.112.000đ, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, 5 năm qua được 161.754.000đ, đã hỗ trợ 209.070.000đ, trong đó hỗ trợ 04 hộ sửa chữa nhà ở số tiền 21.000.000đ, 13 hộ xây mới nhà đại đoàn kết số tiền 105.000.000 đồng, còn lại hỗ trợ cho 231 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do gia đình bị tai nạn, hỏa hoạn, bệnh trọng không có khả năng chi trả viện phí, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp khai giảng năm học mới và dịp tết trung thu số tiền 108.045.000đ, phối hợp vận động tặng 31 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán phối hợp với UBND xã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, tặng : Tổng số = 1030 kg cho 103 khẩu (mỗi khẩu 10 kg), thăm hỏi, tặng hơn 65 suất quà trị giá 28900.000 đồng cho các đối tượng chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán

Tích cực Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nội dung giám sát phản biện, tiếp xúc đối thoại, tổng hợp tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đã tổ chức 45 cuộc tiếp xúc cử tri qua đó đã tổng hợp hơn 540 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị đã được MTTQ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

 

 Đ/c Vương Minh Thuận - Huyện ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ huyên Khoái Châu
phát biểu tai Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Kết đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc , tăng cường đồng thuận xã hội, Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm hơn; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

  Đ/c Đỗ Thị Hưng- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đông Kết phát biểu tại Đại hội

   Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, ủy ban MTTQ xã Đông Kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đồng thời phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới./.

                                                                                    Lê Đình Ánh
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (13/06/2024)
- Thông báo về việc Triển khai thực hiện điều tra thu thập, cập nhật thông tin về người lao động trên địa bàn xã Đông Kết năm 2024  (31/05/2024)
- Thông báo về việc phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt cho trẻ em  (31/05/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (29/05/2024)
- TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐÔNG KẾT TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 VÀ LỄ CHIA TAY TRẺ 5 TUỔI RA TRƯỜNG (29/05/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ ĐÔNG KẾT LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2024-2029(23/04/2024)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh xã Đông Kết lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029(22/04/2024)
- LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ GÚP NHAU THÔN ĐÔNG KẾT, XÃ ĐÔNG KẾT(18/04/2024)
- Truyền thông về Trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn xã Đông Kết(02/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11 (09/11/2023)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH TRÊN NỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
+ Thông báo về việc Triển khai thực hiện điều tra thu thập, cập nhật thông tin về người lao động trên địa bàn xã Đông Kết năm 2024
+ Thông báo về việc phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt cho trẻ em
+ QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TỪ 01/01/2023
+ QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TỪ 01/01/2023
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
- hướng dẫn cài đặt định danh điện tử
- Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng lần thứ 3
- Hưng Yên điểm đến của nhiều du khách du xuân đầu năm
- Sự kiện và hình ảnh nổi bật trong tuần 05/02/2023
- Bệnh viện phổi Hưng Yên nỗ lực phòng, chống bệnh lao
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 16
Hôm nay 47
Tháng này: 2,720
Tất cả: 104,866
THƯ VIỆN ẢNH